Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de PIMEC i la Diputació de Barcelona com a responsables del projecte ACCELERA EL CREIXEMENT i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres participants en tot moment i de no recollir informació innecessària.

A continuació, et proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recollim, explicant:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que et demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les teves dades.
 • Quins són els teus drets.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA

NIF: G61512257
Raó social: C/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona
Contacte: privacitat@pimec.org

També t’informem que, dins de l’àmbit de responsabilitats que li pertoquen, les dades es comparteixen amb

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Raó social: Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona
Contacte: diputacio.bcn@diba.cat


Qui vetllarà per les dades a PIMEC?

PIMEC ha nomenat un responsable de Protecció de Dades que serà el garant dins de l’entitat del compliment de la normativa de protecció de dades.

Podràs contactar amb el Responsable de Protecció de Dades de PIMEC a les següents adreces:

Per la seva banda, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat des d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà.

 

Quins són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són les dels següents col·lectius interessats:

 • Persones de contacte de les empreses que participen o demanen participar en el projecte ACCELERA EL CREIXEMENT
 • Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre el projecte ACCELERA EL CREIXEMENT

 

Amb quina finalitat i legitimació utilitzem les dades personals?

Les dades de caràcter personal tractades seran aquelles que:

 • Els interessats hagin facilitat a través dels formularis web corresponents.
 • Hagin estat proporcionades en el moment de donar-se d’alta o com a resultat de l’actualització de la seva vinculació amb el projecte ACCELERA EL CREIXEMENT
 • S’hagin generat com a conseqüència del desenvolupament del projecte ACCELERA EL CREIXEMENT
 • PIMEC hagi obtingut per diferents mitjans, tal com es descriu al llarg de la present Política de Privacitat.
 • S’incloguin en l’enviament de correus electrònics a les adreces publicades a la web del projecte.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte
A la web hi ha un formulari per mitjà dels quals els usuaris poden enviar sol·licituds d’informació als responsables del projecte ACCELERA EL CREIXEMENT

Legitimació:Interès legítim de PIMEC i la Diputació de Barcelona per aquest tractament de dades per tal donar resposta a les sol·licituds enviades pels usuaris.


Inscripció i participació en el projecte ACCELERA EL CREIXEMENT
Es tractaran les dades personals de les persones que emplenen el formulari d’inscripció al projecte ACCELERA EL CREIXEMENT

Legitimació:Interès legítim de PIMEC i la Diputació de Barcelona per gestionar la participació dels inscrits en el projecte ACCELERA EL CREIXEMENT

 

A més dels anteriors, PIMEC i la Diputació de Barcelona podran dur a terme altres tractaments de les dades personals. En aquest cas,  l’interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i PIMEC i la Diputació de Barcelona sol·licitaran el seu consentiment si així escau.

 

Durant quant de temps PIMEC i la Diputació de Barcelona conservaran les dades?

En general es conservaran durant el temps que necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, això implica que PIMEC i la Diputació de Barcelona conservaran les dades personals dels interessats mentre duri la vinculació de les empreses amb el projecte ACCELERA EL CREIXEMENT i, en tot cas, s’han de conservar durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions legals sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, PIMEC i la Diputació de Barcelona es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament. No obstant això, les dades personals, especialment en el cas de registres d’ús, podran conservar-se quan resulti necessari durant períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb fins d’anàlisi estadística i investigació.

Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem, bloquejarem o anonimitzarem les dades personals en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

 

A qui comunicarem les teves dades?

Tal com hem indicat quan hem identificat el responsable dels tractaments, les dades es compartiran entre PIMEC i la Diputació de Barcelona dins de l’àmbit de responsabilitats atribuïdes a cadascuna d’elles.

No cedirem les teves dades personals a tercers, amb l’excepció dels ajuntaments que puguin estar involucrats en el projecte, llevat que sigui necessari per a prestar-te servei, que estiguem coberts per una llei o que ho hagis pactat prèviament amb PIMEC i la Diputació de Barcelona.

Per tal de prestar-te un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb tu com a client, podem comunicar les teves dades personals a:

 • Empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de PIMEC i la Diputació de Barcelona en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació de serveis com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, o arxiu de fitxers en el núvol.

La prestació d’aquests serveis pot implicar el tractament de les dades personals per part d’empreses ubicades en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (transferències internacionals de dades), únicament quan aquests països ofereixin un nivell adequat de protecció, o en el cas d’entitats dels EUA que estiguin certificades en el marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA. Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016.

 • PIMEC i la Diputació de Barcelona també podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos en què així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada cas.

 

Quins són els teus drets derivats de facilitar-nos les teves dades?

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals, així com els d’oposició i limitació del tractament, de les dades personals recollides per PIMEC i la Diputació de Barcelona.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’interessat i, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o de document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada:

 • Per correu electrònic a: privacitat@pimec.org
 • Per correu postal a: C/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona

En el cas de representació, haurà de provar-la mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del representat, o altra documentació acreditativa que s’indiqui a l’apartat Drets ARCO.

A més dels drets anteriors, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que això afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del consentiment. PIMEC i la Diputació de Barcelona podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o que persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

PIMEC recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

 

Quines mesures de seguretat apliquem a les teves dades personals?

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que a PIMEC i la Diputació de Barcelona han adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades pel que fa a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

En concret, es disposa de mesures de seguretat consistents en:

 • El control físic de l’accés i la protecció dels equips, persones i instal·lacions on es realitzen els tractaments de dades
 • L’accés als teus sistemes informàtics es realitza per mitjà d’usuaris i contrasenyes individuals, tot limitant l’accés a les dades a aquells empleats que estrictament ho requereixin per a l’acompliment del seu lloc de treball.
 • Còpies de seguretat de les dades personals de les quals cal mantenir la integritat i disponibilitat.
 • En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals, aquests estan degudament custodiats sota clau o amb dispositius de tancament equivalents.
 • Sistemes de protecció perimetral a la xarxa per evitar intrusions i antivirus de protecció dels teus sistemes informàtics.
 • Es disposa d’un registre d’incidències de seguretat i s’han establert mecanismes i un procediment de notificació de falles de seguretat.
 • Es disposa d’un Pla de Continuïtat que estableix la possibilitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic dins dels terminis requerits per complir amb els compromisos de negoci als quals estem obligats segons el nostre contracte de servei.

Així mateix, PIMEC i la Diputació de Barcelona ha posat en marxa controls interns per tal de verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

 

Actualització de les teves dades

És important que, per tal que puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis de qualsevol modificació en aquestes dades; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

 

Modificació de la Política de Privacitat

PIMEC i la Diputació de Barcelona poden modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat et serà degudament notificada perquè quedis informat dels canvis realitzats en el tractament de les teves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, puguis atorgar el teu consentiment.