Avís legal

El present avís legal regula l’accés i l’ús del lloc web sota el domini ACCELERAELCREIXEMENT.COM (d’ara en endavant, el “Lloc web”) que PIMEC, micro petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC) i la Diputació de Barcelona posen a la disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb el projecte ACCELERA EL CREIXEMENT (d’ara en endavant, els “Usuaris”).

El responsables d’aquest lloc web són:
• PIMEC, micro petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC)
C/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona
pimec@pimec.org

• Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona
diputacio.bcn@diba.cat

Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

PIMEC i la Diputació de Barcelona, com a responsables del projecte Accelera el Creixement podran alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir-ne de nous.

La utilització d’aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Condicions d’Ús en la versió publicada en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix, PIMEC i la Diputació de Barcelona posen en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

 

Protecció de dades

Informació
La informació rebuda per PIMEC i la Diputació de Barcelona a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i conforme la política de privacitat del projecte Accelera el Creixement.

PIMEC i la Diputació de Barcelona informen a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web seran tractades sota la seva responsabilitat amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través del present Lloc Web.

PIMEC i la Diputació de Barcelona podran utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per respondre a les seves consultes, així como gestionar la seva participació en el projecte Accelera el Creixement.

En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquest web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d’acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de les dades
Les dades proporcionades es conservaran o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats, o persisteixin les responsabilitats que se’n puguin derivar.

Destinataris
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal, amb l’excepció dels ajuntaments respectius que poguessin participar en aquest programa.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir a PIMEC per correu postal a C / Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades
PIMEC i la Diputació de Barcelona declaren i garanteixen que mantenen els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la legislació vigent. Per a això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Condicions d’ús

Condicions d’accés i utilització del Lloc web
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest Lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, si escau, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos de PIMEC i la Diputació de Barcelona, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de PIMEC i la Diputació de Barcelona, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, PIMEC i la Diputació de Barcelona poden condicionar la utilització d’alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d’Usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda.

Si s’escau, PIMEC i la Diputació de Barcelona assignaran l’identificador seleccionat per l’usuari sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per PIMEC i la Diputació de Barcelona. En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de PIMEC i la Diputació de Barcelona el més aviat possible..

El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, ho regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

D’igual, forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir permanentment actualitzada tota la informació facilitada a PIMEC i la Diputació de Barcelona, de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot caso l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a PIMEC i la Diputació de Barcelona o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spamming de PIMEC i la Diputació de Barcelona ,’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per PIMEC i la Diputació de Barcelona i/o els interessats. L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat
Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions d’Ús i la resta del marc normatiu, del Lloc web, PIMEC i la Diputació de Barcelona no es responsabilitzen pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, PIMEC i la Diputació de Barcelona no garanteixen la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

PIMEC i la Diputació de Barcelona exclouen qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web.

Legislació aplicable
Les Condicions d’Ús i la resta de condicions legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.